1. Liber Dock B.V. (“Liber Dock”) is een besloten vennootschap en heeft als doel de uitoefening van de rechtspraktijk, in het bijzonder de advocatuur
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Liber Dock, inclusief vervolgopdrachten en overige werkzaamheden.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Liber Dock te zijn gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Liber Dock verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: iedere indirecte of directe werknemer, adviseur, de partner, Stichting Beheer Derdengelden Liber Dock en de aandeelhouders van Liber Dock.
 4. Iedere onverhoopte aansprakelijkheid voor Liber Dock zal beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen die onder de door Liber Dock afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komen vermeerderd met het eventueel voor Liber Dock van toepassing zijnde eigen risico.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, verjaart iedere vordering tot schadevergoeding door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever met de schade en met Liber Dock als daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 6. Indien Liber Dock derden bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is Liber Dock jegens haar opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten die door deze derden mochten worden gemaakt. Door Liber Dock een opdracht te geven, verleent deze opdrachtgever aan Liber Dock de bevoegdheid om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van ingeschakelde derden namens de opdrachtgever van Liber Dock te aanvaarden.
 7. De opdrachtgever verleent toestemming om de verstrekte (persoons)gegevens binnen de organisatie van Liber Dock te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen Liber Dock en van eventueel door Liber Dock ingeschakelde derden voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail.
 8. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Anderen dan de opdrachtgever mogen niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 9. Niet alleen Liber Dock, maar ook iedere aan Liber Dock verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroeger verbonden personen en rechtsopvolgers onder algemene titel van (vroeger) verbonden personen.
 10. Stichting Beheer Derdengelden Liber Dock kan in het kader van de uitvoering van opdrachten aan Liber Dock Op al onze services zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, KVK 61962287, BTW 854568979 B 01 gelden van derden onder zich houden. De opdrachtgever vrijwaart Liber Dock en de aan Liber Dock verbonden personen tegen alle aanspraken die voortvloeien uit of in verband staan met de eventuele insolventie of niet nakoming van de verplichtingen van de bank of financiële instelling waarbij de derdengelden zijn gestort.
 11. Liber Dock is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Liber Dock een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
 12. Het honorarium dat door Liber Dock in verband met de opdracht in rekening wordt gebracht zal tussen Liber Dock en de opdrachtgever overeengekomen worden. Door Liber Dock ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een opdrachtgever, betaler of Liber Dock op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of Liber Dock verplicht is in rekening te brengen.
 13. De door Liber Dock verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
 14. De relatie tussen Liber Dock en haar opdrachtgevers wordt exclusief beheerst door Nederlands recht.
  Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, met behoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatie.
 15. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Liber Dock is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61962287. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 29/2015 en te raadplegen op www.liberdock.com.

U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden.