Deze disclaimer is van toepassing op de website www.liberdock.com. Door de website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken (waaronder informatie via de kennisportal), verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en dient niet te worden beschouwd als juridisch advies. Voordat u, naar aanleiding van deze informatie, een beslissing neemt of tot actie overgaat, raden wij u aan contact op te nemen met een van onze advocaten. Er kunnen geen rechten aan de gegevens op deze website worden ontleend. Hoewel Liber Dock B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website, kan Liber Dock B.V. niet in staan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op of via deze website aangeboden informatie . Ook kan een foutloos functioneren van de website niet worden gegarandeerd. Liber Dock B.V., haar aandeelhouders en/of werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie en gebruik van de website wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Informatie verzonden aan Liber Dock B.V. via de e-mail of deze website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites van derden, waarover Liber Dock B.V. geen zeggenschap heeft. Liber Dock B.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud of gebruik van websites waarnaar deze website verwijst. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is voor eigen risico.

Liber Dock B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot de op of via deze website aangeboden informatie. U mag de in de kennisportal aangeboden informatie afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik. Liber Dock B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, zonder nadere aankondiging, te allen tijde te wijzigen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

Nederlands recht is van toepassing op deze website en de disclaimer. Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Download als pdf