Blog

Miljoennota 2024 & Arbeidsmarkt

Dinsdag 19 september jl. is de Miljoenennota 2024 gepresenteerd. Het kabinet is sinds 7 juli jl. demissionair maar dat maakt de opgaven waar Nederland voor staat niet minder urgent. De meeste wetsvoorstellen van SZW zijn 12 september jl. – met het demissionair worden van het kabinet – niet controversieel verklaard, wat o.a. betekent dat bijvoorbeeld…

View Details

Wetsvoorstel Wet meer zekerheid Flexwerkers

Het voorstel Wet meer zekerheid flexwerkers is 9 juli jl. in internetconsultatie gegaan. Iedereen kan tot 4 september 2023 reageren op het wetsvoorstel (zie www.internetconsultatie.nl). Dit wetsvoorstel vormt een 1ste (gedeeltelijke) uitwerking van het in april gepresenteerde pakket met samenhangende maatregelen voor meer zekerheid voor werkenden en meer wendbaarheid voor ondernemers. Dit arbeidsmarktpakket heeft de…

View Details

Naleving aangescherpte regels beloningsbeleid 2023

Per 1 januari dit jaar is de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen in werking getreden. Het remuneratiebeleid van banken, beleggingsondernemingen en andere financiële ondernemingen moet voor nieuw personeel al zijn aangepast en voor bestaand personeel binnen de overgangsperiode van een jaar zijn aangepast. Lees hier het blog van Maartje Oliemans over de wijzigingen.  

View Details

Miljoenennota 2023 & Arbeidsmarkt

Dinsdag jl. is de Miljoenennota 2023 gepresenteerd. De maatregelen in deze Miljoenennota zijn historisch in omvang. In dit blog een overzicht van de meest relevante feiten, cijfers en wijzigingen voor de arbeidsmarkt op een rij, zoals die volgen uit de Miljoenennota en begroting SZW 2023.

View Details

Gerichte vrijstelling arbovoorzieningen

Vanaf 1 januari 2022 vallen alleen de verplichte arbovoorzieningen onder de gerichte vrijstelling, waardoor ze onbelast aan werknemer vergoed kunnen worden. Arbovoorzieningen ter bevordering van de algemene gezondheid van werknemer vallen hier niet (meer) generiek onder, zoals: gezonde maaltijden, mindfulness, bootcamp, stoelmassage, griepprik en een gezondheidscheck (onverplichte arbovoorzieningen). Lees voor meer achtergrondinformatie hier het blog…

View Details

Wetsvoorstel Coronatoegangspas (ctb) op de werkvloer

Wetsvoorstel Coronatoegangspas (ctb) op de werkvloer (status 24 november 2021) Welke werkgevers kunnen of moeten straks gebruikmaken van het ctb? Ctb kan verplicht worden als ctb-verplichting ook al voor bezoekers geldt (denk aan horeca, cultuur en evenementen). Dat staat in deze bijdrage niet centraal. Bij ministeriele regeling kunnen ook buiten de ctb-plichtige sectoren terreinen aangewezen…

View Details

Vertrekregelingen onder de WNT

Het doel van de WNT (de wet normering topinkomens) is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij bedrijven in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij bedrijven en instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. Het treffen van vertrekregelingen met bestuurders van bedrijven die…

View Details

Stand van zaken Wetsvoorstel werken waar je wil

Stand van zaken Wetsvoorstel werken waar je wil   Er is inmiddels een aangepaste memorie van toelichting bij het Wetsvoorstel werken waar je wilt (voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Smeulders tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats). De memorie is aangepast…

View Details

Artikel TAP door Sebastiaan Verlinden en Charlotte Waterman

Het is een veelgehoorde kritiek die de Wet overgang van onderneming in faillissement (‘Woof’) de laatste tijd heeft gekregen in de literatuur. Maar is deze kritiek wel terecht? Advocaten Sebastiaan Verlinden en Charlotte Waterman schreven voor het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) een artikel. Hierin betogen zij dat bij een doorstart die kwalificeert als overgang van onderneming…

View Details

NOW 3.0 in het kort

De derde Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is in werking getreden. Vanaf 16 november aanstaande kunnen ondernemers met een verwacht omzetverlies van 20% met terugwerkende kracht subsidie aanvragen over de periode van 1 oktober tot 31 december 2020. Daarna volgen de tweede (1 januari-1 april 2021) en derde (1 april – 1 juli 2021) tranche…

View Details