De kernvraag in dit artikel is of de ontbindende voorwaarde onder de Wwz nog mogelijk is. Prof. mr. Jaap van Slooten bepleit in zijn artikel in hetzelfde tijdschrift van wel. Ik zal eerst kort de visie van de Hoge Raad vóór de Wwz samenvatten en de lagere rechtspraak sinds de Wwz. Vervolgens zal ik ingaan op de redenen die Van Slooten geeft voor handhaving van de ontbindende voorwaarde onder de Wwz, mogelijke redenen tegen en afsluiten met een conclusie. Lees verder.